top of page

Mis asi on ehitusprojekt?

Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, tehnilistest joonistest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest (jooniseid selgitavad skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded ja muud dokumendid). Lisaks muudele andmetele sisaldab ehitusprojekt kohalikule omavalitsusele kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa taotlemisel esitatavaid tehnilisi andmeid.

Miks on vaja hoonele projekti?

Korralik ja põhjalik projekteerimine on kvaliteetse ehitise alus. Kui projekteerimine ei ole teostatud piisavas detailsuses, ehk lahendused ei ole põhjalikult läbimõeldud, teostatud ei ole vastavaid arvutusi, arvestatud ei ole ilmakaartest, pinnasest või tuultest tulenevate tingimustega, siis on tõenäoline probleemide tekkimine hilisema ehitise kasutamise käigus. Reegel on see, et kehva projekti korral ei aita ka hea ehitaja. Lisaks on üldjuhul pealiskaudselt kavandatud ehitise ekspluatatsioonikulud kordades kõrgemad, kusjuures sama seaduspärasust on näha ka ehitushinna juures.

Eelprojekt (arhitektuurne projekteerimine) on vajalik eelkõige kohalikult omavalitsuselt ehitusloa taotlemiseks, mille järgi kontrollitakse ehitise vastavust seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Projekteerimine põhiprojekti staadiumis lisab täiendavaid plaanilisi ja sõlmede lahendusi koos vastavate arvutustega. Põhiprojekt on vajalik hinnapakkumise tegemiseks, kuna projekteerimine on teostatud täpsusastmes, mis võimaldab ehitajal täpsema hinnakalkulatsiooni teostamist, reeglina tähendab see ka madalamat ehitushinda.

Kuidas valmib projekt?

Projekteerimine algab hinnas ja tööde teostamise mahus ning tähtaegades kokkuleppimisega. Seejärel kaardistatakse tellija soovid ning vajadused lähteülesande kokkupanemisega. Projekteerimine teostatakse üldjuhul ühes või mitmes järgmistes staadiumitest: eelprojekt (EP), põhiprojekt (PP) või tööprojekt (TP).

Eskiis

Ehitusprojekti väljatöötamisele eelnev vabas vormistuses tehtud ehituslik kavand koos seda kirjeldava dokumendi kogumiga. Koostatakse sõltuvalt vajadustele ja soovidele, vajaliku detailsusega idee arendamiseks või esitlemiseks.

Eelprojekt

Eelprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahendus ja insener-tehniliste lahenduste põhimõtted, mida tellija kooskõlastuse korral detailiseeritakse projekteerimise järgmistes staadiumites. Eelprojekt on ehitusloa saamise aluseks.

Põhiprojekt

Põhiprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahenduste ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab määrata ehitise eelarvelist maksumust, korraldada ehitushanget ja koostada ehitamiseks hinnapakkumust.

Tööprojekt

Tööprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahenduste ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab nõuetekohaselt ehitada ning koostada teisi ehitamisega seonduvaid dokumente, mille olemasolu peetakse vajalikuks.

Kõik staadiumid on vajalikud eeskätt suurte ehitiste puhul. Väikeste, lihtsate ja standardse tarindusega ehitiste puhul võib projekteerimine piirduda ühe või kahe etapiga.

 

Projekteerimise maksumus sõltub konkreetse ehitise keerukusest ja soovitavast mahust ehk iga töö on ainulaadne ning sellest lähtuvalt tehakse igale projekteerimissoovile detailne hinnapakkumine.

Vajadusel vormistame ka ehitusloa ja muud dokumendid, mis on nõutavad ehitise püstitamiseks, hilisema kasutusloa või ka toetuse saamiseks.

PROJEKTEERIMINE
bottom of page