top of page
EHITUS- JA KASUTUSLOAD (TEATISED)

Mis on ehitusluba (teatis)?

Ehitusluba on luba ehitamise alustamiseks, mille kohalik omavalitsus annab kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud võõral maal ehitise omamist võimaldav asjaõigus. Ehitusluba väljastatakse projekti alusel, mis on hajaasustusalal koostatud vastavalt projekteerimistingimustele või detailplaneeringu kohustusega alal (sh tiheasustusalal) vastavalt kehtivale detailplaneeringule.

Miks on vaja ehitusluba (teatis)?

Ehitusloa vajadus sõltub sellest, mida ehitama hakatakse või mida ehitisega tehakse (rajatakse, laiendatakse, lammutatakse jne), lisaks kui suur ehitis on. Täpsemat teavet selle kohta saab vaadata Ehitusseadustiku lisast 1.

Mis on kasutusluba (teatis)?

Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse väljastatud tõend, mis kinnitab, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele, on kasutuseks ohutu ning ehitatud vastavalt ehitusloal olevale projektile. Enne kasutusloa väljastamist peavad kohaliku omavalitsuse vastav spetsialist ning Päästeameti esindaja valminud ehitisega kohapeal tutvuma ja veenduma, et hoonete ja rajatiste kui ka terviku teostus vastab projektis sätestatule.

Kuidas saab kasutusloa (teatis)?

Kasutusloa taotlemisega kaasneb palju paberimajandust, mis on tihti peamiseks põhjuseks, miks meie poole pöörduda.

Kasutusloa taotlemine:​

  • Hindame vajamineva dokumentatsiooni olemasolu (lisainfo Tartu LV kodulehelt);

  • Selgitame välja hoone hetke seisukorra ja vastavuse nõuetele;

  • Tegeleme puuduoleva dokumentatsiooni koostamisega;

  • Vajadusel koostame ehitise auditi;

  • Vormistame kasutusloa taotluse ja edastame omavalitsusele menetlemiseks;

Tegeleme kasutusloa menetlusega kuni kasutusloa väljastamiseni.

Linnavalitsus/omavalitsus võib sõltuvalt objektist nõuda täiendatavate ehitusdokumentide esitamist!

bottom of page