top of page
EHITISE AUDIT

Mis on ehitise audit?

Ehitise audit on ehitusinseneri hinnang olemasolevale ehitisele. Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta hinnang. Eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit.

Miks on vaja ehitise auditit?

  • Omavoliliselt püstitatud, laiendatud või ümberehitatud hoone seadustamisel;

  • Puudub ehitamist kajastav teostusdokumentatsioon (ehituspäevik, kaetud tööde aktid);

  • Hoone on ümberehitatud või püstitatud ilma ehitusloata;

  • Puudub vastav dokumentatsioon ehitusprojekti kohta.

Kuidas saab ehitise auditit?

Ehitise audit tuleb koostada ehitusinseneri poolt, kes omab vastav kutsetunnistus. Ehitusinsener hindab vajadusel ehitise vastavust ehitusprojektile, nõuetele vastavust ja üldist konstruktiivset ohutust. Ehitise audit annab ülevaate hoone nõuetele vastavusest.

Ehitise audit hõlmab vähemalt järgmisi meetodeid:

  • visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras, ning vajadusel tuvastatakse ehitise tehnilised andmed;

  • kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu;

  • dokumentatsiooni kontrollimine, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ning ehitise korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.

Elektripaigaldise audit

Elektripaigaldise audit tõendab elektrisüsteemide nõuetekohasust ja ohutust. Hoonele on võimalik kasutusloa taotlus esitada alles siis, kui elektripaigaldise audit on positiivne.

Elektripaigaldise auditi käigus hinnatakse elektripaigaldise dokumentatsiooni ja visuaalkontrolli.

 

Elektripaigaldise audit on vajalik:

  • kortermajades 5 või 10 aasta tagant;

  • hoone kasutusloa saamiseks;

  • hoone elektrisüsteemi uuendamise järgselt.

Vajadusel aitame seadustada Teie ehitise – teostame mõõdistused, vormistame puuduvad joonised, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme ehitus- või kasutusloa.

bottom of page